Formalia

Vedtægter for Foreningen Sct. Hans’erne

CVR-nr. 32760813

Rev. 5. maj 2015

§ 1. Stk 1. Foreningens navn er Sct. Hans’erne og har hjemsted i det tidligere Sct. Hans Landsogn i Odense.
Stk. 2 Foreningen er stiftet for at samle beboerne på tværs af aldersgrupper med Sct. Hans skole i Odense som centrum. Foreningens formål er at fremme interessen for social, idrætslig og kulturel virksomhed.

§ 2 Foreningens midler anvendes til sociale, idrætslige og kulturelle formål i Skibhuskvarteret.

§ 3 Enhver som har tilknytning til det tidligere Sct. Hans Landsogn i Odense, eller som i øvrigt har interesse i foreningen, kan blive medlem.

§ 4 Stk. 1. Bestyrelsen for foreningen har det daglige ansvar for de økonomiske og administrative anliggender.
Stk. 2. Foreningens overordnede ansvar påhviler generalforsamlingen.
Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. I lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, Der vælges hvert år 3 suppleanter.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer.
Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

§ 5 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde: 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning. 3) Regnskab. 4) Indkomne forslag. 5) Fremlæggelse af aktivitetsplan 6) Fastsættelse af kontingent 7) Valg til bestyrelsen og valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. 8) Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant til bilagskontrol. 9) Eventuelt.

§ 6 Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab føres af kassereren, hvem det påhviler at få regnskabet revideret af 2 på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter, inden den ordinære generalforsamling afholdes. 1 bilagskontrollant er på valg hvert år. Valgperioden er på 2 år. Der vælges hvert år 1 suppleant til bilagskontrol.

§ 7 Udtræden af foreningen medfører ikke refusion af indbetalt kontingent, og giver ikke den udtrædende noget krav på andel af foreningens formue.

§ 8 Bestyrelsen fremlægger hvert år på den ordinære generalforsamling en aktivitetsplan samt et detaljeret budget for det kommende år.

§ 9 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Der indkaldes til mindst 4 møder årligt. Indkaldelse med dagsorden skal ske med 8 dages varsel. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Snarest muligt efter møder skal handlings- og beslutningsreferat fremlægges på foreningens hjemmeside. Foreningen tegnes udadtil af forretningsudvalget.

§ 10 Generalforsamlingen / bestyrelsen nedsætter de arbejdsudvalg, der skønnes at være behov for, og vælger medlemmerne hertil. Udvalgene arbejder i samråd med og forelægger deres planer for bestyrelsen.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

§ 12 Til ændring af foreningens vedtægter, hvilket kun kan ske ved generalforsamlingsbeslutning, kræves samtykke af mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Såfremt der ikke er mødt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor man uden hensyn til det fremmødte antal stemmeberettigede kan vedtage vedtægts­ændringer. Dog skal mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemme for forslaget, såfremt det skal vedtages. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 13 Såfremt foreningen opløses, hvilket kun kan ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, på 2 af hinanden efterfølgende ordinære generalforsamlinger giver deres samtykke hertil, skal nettoformuen anvendes til sociale, idrætslige og kulturelle formål i Skibhuskvarteret. Fordelingen besluttes på sidste generalforsamling ved simpel stemmeflerhed.

§ 14 Foreningen forpligtiges ved underskrift af forretningsudvalget. Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at foretage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

§ 15 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den del af foreningens til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlige hæftelser.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen den 5. maj 2015

© Copyright 2010-2022 – Sct. Hans’erne Odense